Kako se ostvaruje pravo na socijalnu pomoć u Srpskoj?

Kako bi ostvarili pravo na socijalnu pomoć, stanovnici Republike Srpske treba da ispune određene uslove koji su propisani zakonom. O tome kako i pod kojim uslovima se može dobiti takva vrsta pomoći, čitajte u nastavku teksta.

Ko može biti korisnik socijalne zaštite?

Korisnici prava i usluga prema ovom zakonu su pojedinci, članovi porodice ili porodica u cjelini koji imaju prebivalište u RS, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, a ne mogu je zadovoljiti svojim radom, prihodima od imovine i korištenjem drugih izvora.

Takođe, to su i strani državljani i članovi njihovih porodica, lica pod međunarodnom pravnom zaštitom koja imaju dozvolu za boravak u RS, te lice koje nije obuhvaćeno prethodnim članovima, a nađe se na teritoriji Srpske, a koje može privremeno ostvariti prava iz socijalne zaštite pod uslovima propisanim ovim zakonom, ako to zahtijevaju posebno teške životne okolnosti u kojima se to lice našlo.

Korisnik socijalne zaštite je osoba koja se nalazi u stanju socijalne potrebe, i to:

*dijete:

- bez roditeljskog staranja,

- sa smetnjama u razvoju,

- čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama,

- žrtva nasilja,

- žrtva trgovine djecom,

- sa društveno neprihvatljivim ponašanjem,

- izloženo socijalno rizičnim ponašanjima,

- kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita;

*punoljetno lice:

- materijalno neobezbijeđeno i za rad nesposobno lice,

- sa invaliditetom,

- starije, bez porodičnog staranja,

- sa društveno negativnim ponašanjem,

- žrtva zloupotrebe psihoaktivnih supstanci,

- žrtva nasilja u porodici,

- žrtva trgovine ljudima i

- kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita.

U Republici Srpskoj, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, prava iz socijalne zaštite može ostvariti osoba pod uslovima da:

- ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave u kojoj traži ostvarivanje prava, osim za lica koja su se našla u posebnim okolnostima iz člana 18. tačka a) podtačka 8) i tačka b) podtačka 8) ovog zakona i strani državljani koji legalno borave u Republici,

- predviđeno pravo ne ostvaruju u drugim sistemima socijalne sigurnosti i

- se zbog materijalnog, socijalnog ili psihosocijalnog stanja nađe u stanju socijalne potrebe.

Inače, lice nesposobno za rad u smislu ovog zakona je:

- dijete do navršenih 18 godina, odnosno do završetka redovnog obrazovanja, a najduže do 26 godina,

- lice starije od 65 godina,

- lice sa trajnim oštećenjima kod koga je stručna komisija iz člana 25. ovog zakona utvrdila nesposobnost za rad,

- žena za vrijeme trudnoće, porođaja i poslije porođaja u trajanju predviđenom prema propisima iz radnih odnosa i

- otac, staralac, usvojilac, koji se brine o jednom ili više djece do godinu dana života.

Kada je u pitanju jednokratna novčana pomoć, pravo na nju se obezbjeđuje pojedincu, članovima porodice ili porodici u cjelini koji se trenutno nađu u stanju socijalne potrebe zbog okolnosti iz nekoliko članova ovog zakona.

Iznos jednokratne pomoći u toku kalendarske godine ne može biti veći od tromjesečnog iznosa novčane pomoći za korisnike iz člana 24. ovog zakona, a prema broju članova porodice.

Visina novčane pomoći utvrđuje se zavisno od broja članova porodice, u procentu od osnovice iz člana 23. ovog zakona i iznosi:

- za pojedinca 17 odsto od osnovice,

- za porodicu sa dva člana 22 odsto od osnovice,

- za porodicu sa tri člana 27 odsto od osnovice,

- za porodicu sa četiri člana 30 odsto od osnovice i

- za porodicu sa pet i više članova 33 odsto od osnovice.

Više informacija možete pronaći na LINKU.

(NN)

Povezani članci:


O portalu

Teslić danas - Vaš internet portal!

Najposjećeniji internet portal u Tesliću. Šesnaest godina sa Vama. Hvala na povjerenju!

Kontakt e-mail: teslicdanas@gmail.com