Kada radnik može dobiti otpremninu?

Otpremnina je jedan oblik novčane pomoći radniku u određenim slučajevima kada radniku prestaje ugovor o radu, ali samo kada su ispunjeni određeni uslovi.

Više o tome kada radnik može ostvariti pravo na otpremninu te pod kojim uslovima možete čitati u nastavku teksta.

Koje uslove je potrebno ispuniti za dobijanje otpremnine?

Za početak, kao što je to u praksi, otpremnina se najčešće dobija kada poslodavac otkazuje ugovor o radu, ali u slučaju da su ispunjeni određeni uslovi. Osim toga, isplaćuje se i u slučaju prestanka radnog odnosa nakon ispunjenja uslova za odlazak u penziju, a moguća je i u slučaju sporazumnog prestanka ugovora o radu.

Inače, u BiH je pravo na otpremninu propisano zakonima o radu RS i FBiH.

Da bi radnik, prema ovim zakonima, ostvario pravo na otpremninu, ugovor o radu sa poslodavcem mora biti zaključen na neodređeno vrijeme.

U skladu s tim, iznos otpremnine se određuje u zavisnosti od dužine neprekidnog trajanja radnog odnosa sa poslodavcem s kojim se ugovor o radu raskida.

Pravo na otpremninu se, u skladu sa zakonima, ostvaruje uz sljedeće uslove:

•        da je zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme;

•        da poslodavac otkazuje ugovor o radu;

•        da je radni odnos trajao najmanje dvije godine neprekidnog rada prije otkaza;

•        da se ugovor ne otkazuje zbog kršenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane radnika.

Kako se utvrđuje visina otpremnina?

U zavisnosti od načina prestanka radnog odnosa, razlikujemo pravo na otpremninu:

-        kada poslodavac otkazuje ugovor,

-        u slučaju nezakonitog otkaza,

-        kod otkaza ugovora o radu u slučaju promijenjene radne sposobnosti.

Otpremnina se utvrđuje pravilnikom o radu ili ugovorom o radu i ne može se utvrditi u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne neto plate isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

Iako visina otpremnine zavisi od odluke poslodavca, važno je znati da je zakonski propisano da ona ne može biti veća od šest prosječnih mjesečnih plata isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Osim toga, otpremnina ne mora biti isključivo u novčanom obliku, nego i u nekom drugom vidu naknade, a način, uslovi i rokovi isplate otpremnine utvrđuju se pisanim ugovorom između radnika i poslodavca.

Pravo na otpremninu ili novčanu naknadu radnika u drugim slučajevima prestanka radnog odnosa utvrđuje se opštim aktom i ugovorom o radu. O načinu i rokovima isplate otpremnine poslodavac i radnik mogu zaključiti poseban sporazum.

Otpremnina u slučaju odlaska u penziju

U pogledu drugonavedene vrste otpremnine, poslodavac je dužan istu isplatiti prilikom odlaska radnika u penziju.

U slučaju odlaska radnika u penziju, otpremnina se ne računa na ranije opisan način,  nego je njena visina definisana Odlukom Vlade Republike Srpske iz 2016. godine i iznosi tri prosječne neto plate radnika obračunate u skladu s kolektivnim ugovorom.

S druge strane, u FBiH, u slučaju odlaska u penziju, a s obzirom na to da je prestala primjena Opšteg kolektivnog ugovora, isplaćivanje otpremnine nije više zakonska obaveza poslodavca.

Zakon o radu je propisao kaznu za poslodavce samo u slučaju ako otkažu ugovor radniku, a ne isplate otpremninu u zakonom predviđenim situacijama (otkaz kod promijenjene radne sposobnosti - u slučaju da uskrati radniku uvećanu otpremninu ili u slučaju kada uskrati radniku otpremninu u skladu sa članom 111. Zakona o radu). Bitno je znati da u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu samo sud može dosuditi pravo na otpremninu i to u slučaju kada to radnik potražuje u sudskom sporu.

(NN)

Koja su vaša prava ako se povrijedite na poslu u Srpskoj?

Zbog povrede na radu radnici često mogu imati velikih problema, koji mogu ostaviti trajne posljedice, no da li ste znali koja su vaša prava u slučaju povrede?

Provjerili smo kako se kvalifikuju povrede na radu te koja prava imate u slučaju nezgode, odnosno kako je to propisano zakonom u Republici Srpskoj.

Ko i kada podnosi izvještaj o povredi?

Izvještaj o povredi na radu popunjava poslodavac tako što odmah, a najkasnije u roku od 48 časova od saznanja da je došlo do povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom, u odgovarajući obrazac neposredno upisuje sve podatke propisane ovim pravilnikom.

Nakon što upiše sve podatke propisane ovim pravilnikom, poslodavac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 časova od upisa podataka, svih sedam primjeraka izvještaja dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršen pregled povrijeđenog, utvrđeno profesionalno oboljenje ili oboljenje u vezi sa radom, radi unošenja u sadržinu izvještaja nalaza i mišljenja ljekara, odnosno zdravstvene ustanove.

Ljekar koji je pregledao povrijeđenog, odnosno zdravstvena ustanova koja je utvrdila profesionalno oboljenje ili oboljenje u vezi sa radom upisuje u izvještaj nalaz i mišljenje u roku od dva dana od dana njegovog prijema i popunjeni izvještaj dostavlja poslodavcu.

Nakon kompletno popunjenog izvještaja poslodavac je dužan da izvještaj dostavi Republičkoj inspekciji rada radi unošenja mišljenja inspektora rada o pitanjima povrede na radu, u slučajevima teške povrede na radu, kolektivne povrede i smrtnih slučajeva.

Šta sadrži ovaj izvještaj?

U izvještaj o povredi na radu upisuju se podaci o poslodavcu i povrijeđenoj osobi te bitne činjenice o okolnostima, vrsti i težini povrede, te mišljenje inspektora rada.

Takođe, uz prijavu se obavezno prilaže nalaz i mišljenje ljekara koji je prvi pregledao povrijeđenog, a kojim se može dokazati da su nastanak i mjesto nastanka ozljede uzročno-posljedično vezani uz obavezu i proces rada.

Izvještaj u koji su upisani svi podaci propisani Pravilnikom poslodavac u roku od dva dana od dana prijema popunjenog izvještaja dostavlja Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kod kojeg povrijeđeni, oboljeli od profesionalnog oboljenja i oboljeli od bolesti u vezi sa radom ostvaruje prava utvrđena propisima o zdravstvenom osiguranju.

Na LINKU imate instrukcije šta ovaj izvještaj treba da sadrži.

Priznavanje povrede

U slučaju povrede na radu imate posebna prava prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju RS. No, da biste ih ostvarili, Fond zdravstvenog osiguranja RS prvo mora provesti postupak i okvalifikovati nastalu povredu kao povredu na radu u skladu sa zakonom.

Privremenu spriječenost za rad u trajanju do 30 dana neprekidno utvrđuje doktor porodične medicine kod kojeg je lice registrovano. Privremenu spriječenost za rad koja traje neprekidno duže od 30 dana, počev od 31. dana privremene spriječenosti za rad, utvrđuje Fond preko prvostepenih komisija za ocjenu privremene spriječenosti za rad i Drugostepene komisije za ocjenu privremene spriječenosti za rad. Osiguranik koji je na bolovanju je dužan da se svakih 15 dana od dana utvrđivanja privremene spriječenosti za rad javlja svom doktoru medicine kod koga je registrovan (izuzev kada se nalazi na bolničkom liječenju).

Pravo na naknadu plate

Propisima o zdravstvenom osiguranju bliže se uređuju uslovi za ostvarivanje prava na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i povreda, trajanje prava na naknadu, kao i visina i način ostvarivanja prava na naknadu plate.

Naknada plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti iznosi u visini od 100 odsto prosječne plate koju je radnik ostvario u odgovarajućem prethodnom periodu, ili od plate koju bi ostvario da je bio na radu.

(NN)

Troškovi za prenatalne testove biće refundirani

BANjALUKA - Parovi u Srpskoj, koji planiraju potomstvo, mogu da odahnu jer je Fond zdravstvenog osiguranja RS odlučio da u narednom periodu refundira prenatalne testove koje rade trudnice sa ciljem dobijanja informacije o zdravlju bebe, a koštaju i više od hiljadu maraka.

Na ovaj korak Fond zdravstvenog osiguranja RS se, kako su istakli, odlučio jer je od stupanja na snagu novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju prošlo više od godinu dana, a imajući u vidu da Univerzitetski klinički centar (UKC) još nije završio proceduru u vezi sa prenatalnim testovima.

- Smatramo da je prošlo mnogo vremena od stupanja na snagu zakona i da proceduralne prepreke u UKC-u ne smiju da budu smetnja ostvarivanju ovog prava u praksi - kazali su u Fondu, dodajući da su na vrijeme donijeli Program neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica u kojem je definisana procedura.

Iako propisima nisu predviđene refundacije ovih testova, u Fondu su naglasili da će, uz određenu korekciju propisa, ubuduće početi da refundiraju ovo pravo.

- Fond će definisati i cijenu neinvazivnog prenatalnog testiranja (NIPT) koju će priznavati prilikom refundacije, kao što se definiše i za sve ostale zdravstvene usluge koje refundira - kazali su u Fondu.

Pravo na NIPT testove imaju sve trudnice kojima je nadležni ljekar iz ugovorene zdravstvene ustanove predložio ovaj test.  Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju definisan je, između ostalog, i rok predaje zahtjeva za refundaciju, a to je godinu dana od izvršene zdravstvene usluge.

Da se ova procedura na UKC RS odužila, saglasan je i generalni direktor ove zdravstvene ustanove Vlado Đajić koji pozdravlja odluku Fonda da otpočne sa refundacijom troškova za prenatalne testove.

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH nedavno je donijela rješenje kojim se odbacuje žalba jedne kompanije, koja se javila na međunarodni tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za zajedničku nabavku neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice (NIPT), a koji je u septembru prošle godine raspisao UKC te su, kaže Đajić, u opticaju ostale četiri firme.

- Nastavljamo sa postupkom bodovanja preostalih firmi koje su se javile na tender. Nakon što komisija izboduje i odluči, opet će se neko, vjerovatno, žaliti. To je začarani krug i niko ne može sa sigurnošću da tvrdi kada će trudnice moći da rade prenatalne testove na UKC-u - kazao je Đajić.

Predsjednica trebinjskog Udruženja porodica sa problemom steriliteta “Bebe” Snježana Misita kaže za “Glas” da će ovaj potez Fonda sigurno podstaći parove da se lakše odluče na još jednu trudnoću.

- U današnje vrijeme nije lako obezbijediti 1.000 maraka koliko otprilike koštaju prenatalni testovi koje trudnice najčešće rade. Svakodnevno mi se obraćaju žene sa pitanjima o besplatnim prenatalnim testovima. Više ne znam šta da im kažem - kazala je Misita.

Procjene

Dijagnostička procedura NIPT je metod određivanja rizika za česte poremećaje hromozoma kod fetusa, odnosno za otkrivanje Daunovog sindroma, Patau ili Edvards sindroma. Prema ranijim procjenama ove godine biće potrebno oko 8.300 testova.

(GS)

Nije ni Sarajevo ni Banjaluka: U ovom gradu u BiH živi 150 milionera, ima ih više nego u Berlinu

Predsjednik Upravnog odbora Fondacije preduzetnika u BiH Samir Vildić, iznio je nedavno jedan nevjerovatan podatak. Kako je rekao, u Živinicama živi više od 150 milionera, dok je Kakanj grad sa više od 40 milionera.

Prema njegovim riječima, statistički, odnosno procentualno prema broju stanovnika, Živinice imaju mnogo više milionera nego Berlin, odnosno imaju isto milionera kao jedan Keln.

Ovim podatkom, kako navodi, žele skrenuti pažnju javnosti, posebno mladih ljudi, na činjenicu prisustva ogromnog kapitala u našem okruženju koje je spremno za investiranje.

 Komentari privrednika iz Živinica bili su da je u Živinicama mnogo više od ove cifre i mi znamo da je to tako. Bilo bi jako zanimljivo ovo istraživanje uraditi za Srebrenik, Gradačac, Tuzlu, Sarajevo, Banjaluku, Zenicu, Bijeljinu ili Tešanj – ističe Vildić.

Najbitnije je, dodaje, da na tržištu ima kapitala, tako da mladi preduzetnici trebaju prije svega da razmišljaju na koji način da nađu investitore među našim privrednicima.

– Tvrdimo da se za svaki dobar biznis prijedlog i projekat može pronaći investitor na našem lokalnom tržištu. Moramo proizvoditi biznis ideje, te stvarati prilike i ambijent spajanja ovih ideja sa potencijalnim investitorima. Sa druge strane, dostupnost čovjeka čovjeku je jedan veliki potencijal u Bosni i Hercegovini – rekao je Vildić za “BiznisInfo.ba”.

Pojašnjava da u BiH “možete sa lakoćom da dođete i do najbogatijih ljudi i vlasnika velikih kompanija, da predstavite svoju ideju ili projekat”.

– A svi koji se bave biznisom znaju da je prilika za prezentaciju 50 posto odrađenog posla. Poslujem u 15 država i slobodno mogu reći da ni u jednoj drugoj državi nemamo baš uvijek priliku da se direktno predstavimo ljudima koji odlučuju u kompaniji. U BiH to imaju svi – kaže Vildić.

– Mnogo je sredina u BiH koje su manje razvijene ili su u brzom procesu ekonomskog razvoja. Mnoge potencijale koje nudi naše tržište prepoznaju kako lokalni, tako i strani investitore, a sve više je ljudi iz dijaspore koji investiraju u BiH. Investicije dijaspore su posebno bitne jer se dešavaju u malim sredinama, odakle i sami vode porijeklo – zaključuje Vildić.

(Srpskainfo)

Koje usluge kod zubara možete dobiti na račun Fonda?

Za mnoge građane odlazak kod zubara je stresan, a često ga mnogi odgađaju zbog velikih finansijskih izdataka koje moraju izdvojiti za određene usluge. No, brojne usluge pokriva Fond zdravstvenog osiguranje RS, a u nastavku čitajte koje su to usluge.

Koja su prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja?

Pravilnikom FZO RS o stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti utvrđene su usluge stomatologa koje su za pacijente besplatne, a njihov trošak pokriva obavezno zdravstveno osiguranje.

Evo koje usluge možete koristiti na račun Fonda:

 • pregledi i liječenje bolesti zuba i ekstrakcije zuba,
 • pregledi i liječenje bolesti usta i zuba kod djece do navršenih 15 godina života, uključujući i pokretni ortodonski aparat, kao i lica u stanju mentalne retardacije ili tjelesno ometenih u razvoju i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetima lica i vilica,
 • pregledi i liječenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i za vrijeme porodiljskog odsustva (za blizance i svako treće i naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci poslije porođaja),
 • pružanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle,
 • pregledi usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, prije transplantacije bubrega, odnosno operacija na srcu,
 • pregledi i liječenje bolesti usta i zuba prije i poslije operativnog tretmana malignih bolesti makslilofacijalnog predjela,
 • urgentni stomatološki i hirurški pregledi i liječenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom,
 • izrada akrilatne totalne proteze kod lica starijih od 65 godina života,
 • neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodontske aparate prije i poslije operativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice, 
 • izrada protetskih nadoknada lica i vilice (intraoralne postresekcione proteze i proteze lica) u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije, uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje.

O ovome više možete čitati na LINKU.

No, bitno je naglasiti da su određene usluge besplatne samo za mlađe od 18 godina ili samo za osiguranike starije od 65 godina.

U skladu s tim, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pacijentima koji su stariji od 65 godina finansira sve stomatološke usluge iz opšte stomatologije, kao i protetske nadoknade - totalne proteze.

Takođe, u participiranju stomatoloških usluga ne učestvuju ni određene kategorije bez obzira na dob, a to su:

 • trudnice i porodilje do navršenih 12 ili 18 mjeseci starosti djece,
 • ratni vojni invalidi,
 • porodice poginulih boraca,
 • dobrovoljni davaoci krvi,
 • korisnici stalne novčane pomoći i lica smještena u ustanove socijalne zaštite.

Osim toga, FZO, takođe, finansira i sve pružene stomatološke usluge djeci do 18 godina starosti.

(NN)


O portalu

Teslić danas - Vaš internet portal!

Najposjećeniji internet portal u Tesliću. Šesnaest godina sa Vama. Hvala na povjerenju!

Kontakt e-mail: teslicdanas@gmail.com